Czym zajmuje się geologia inżynierska?

Geologia inżynierska

Geologia inżynierska to dział geologii, który zajmuje się badaniem środowiska geologicznego i jego zmienności na potrzeby planowania, budowy i eksploatacji obiektów budowlanych. Tak naprawdę to dziedzina, która łączy w sobie elementy geotechniki, hydrogeologii, geochemii i wiele innych zagadnień związanych z geologią. Jako samodzielna nauka ma swoje początki w drugiej dekadzie XX w.

Geologia inżynierska w Polsce

Około 80% powierzchni Polski pokrywają osady czwartorzędowe, dlatego też to głównie one są przedmiotem badań geologów. Większość z nich to osady polodowcowe i zastoiskowe (gliny morenowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe, pyły, iły). W naszym kraju znajduje się też wiele osadów rzecznych (piaski facji korytowej, mady), eolicznych (piaski wydmowe, lessy) oraz organicznych (torfy, gytie, namuły). Rzetelne badania geologiczno-inżynierskie potrzebne są dla projektów mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych, oraz budowy infrastruktury publicznej. Badania wykonuje się też na potrzeby kopalń, programów ochrony środowiska i tworzenia rezerwatów przyrody, platform wiertniczych, rurociągów czy zabezpieczeń wybrzeży i klifów.

Identyfikacja zagrożeń

Badania geologii inżynierskiej pozwalają na wczesną identyfikację zagrożeń, które niesie ze sobą zagospodarowanie danych gruntów. Przede wszystkim umożliwia wykrycie gruntów słabonośnych lub zmiennych. Badania pozwalają też na określenie dokładnego stanu wód gruntowych znajdujących się na danym obszarze. Geologia inżynierska może oszacować zagrożenia wynikające z aktywności sejsmicznej i wulkanicznej, oraz te związane z osuwiskami, lawinami, niestabilnością skarp czy erozją. Geolodzy sprawdzają też kurczenie i pęcznienie gruntów, ich ekspansywność i zapadowość, oraz zjawiska krasowe w nich zachodzące. Oceniają nie tylko warunki dla prac ziemnych, ale także ich wpływ na otoczenie. Badania geologiczno-inżynierskie są niezbędne, by zagwarantować bezpieczeństwo nowych inwestycji.


Polityka prywatności