Pale CFA: charakterystyka

Zastosowanie technologii CFA

Pale CFA (z angielskiego:  Continuous Flight Auger Piles, po polsku stosuje się też nazwy: pale FSC, pale formowane świdrem ciągłym) opracowano w latach 60. XX wieku. Były one świetną alternatywą dla innych rodzajów pali, zwłaszcza pali wierconych. Technologia ta bazuje na konstrukcji wiertła ślimakowego stosowanego w palach wierconych, rozwiniętego o centralną rurę przystosowaną do podawania mieszanki betonowej. Pale CFA zyskały największą popularność w latach 80. XX wieku w USA i Europie Zachodniej, co było spowodowane wzrostem wartości momentu obrotowego w produkowanych ówcześnie palownicach oraz rozwojem technologii betonu w zakresie pompowalności i zdolności do samozagęszczania mieszanek betonowych. Pierwsze pale CFA w Polsce wykonano w roku 1995.

Wykonanie pala CFA

Proces wykonania pala CFA powinien być ciągły, płynny, szybki i powtarzalny w ramach obszaru uznanego za podobny pod względem geotechnicznym. Dzieli się go na kilka etapów. Pierwszym etapem jest przygotowanie, obejmujące montaż stabilnej platformy wiertniczej, dostarczenie na plac budowy wymaganej objętości mieszanki betonowej przewidzianej do wbudowania w wykonywanych palach, wykonanie badania konsystencji tej mieszanki i wypełnienie mieszanką rdzenia rurowego wiertła ślimaka. Drugim etapem jest wiercenie pala przy minimalnej ilości urobku transportowanego wzdłuż wiertła na powierzchnię terenu. Kolejny etap to betonowanie pala obejmujące zatrzymanie wiertła lub utrzymanie jego wolnych obrotów i jego uniesienie oraz podawanie mieszanki betonowej pod ciśnieniem. Wiertło wypełnione gruntem powoli unosi się, jednocześnie podając pod ciśnieniem mieszankę betonową i usuwając urobek z wiertła nad poziom terenu. Ostatni etap to przygotowanie głowicy pala i pogrążanie zbrojenia. Obejmuje on: usunięcie całości urobku z sąsiedztwa otworu, usunięcie wiertła znad otworu i ścięcie nadmiaru betonu do projektowanej rzędnej głowicy pala, oraz pogrążenie zbrojenia.

Zastosowanie technologii CFA

Pale CFA stosowane są do wykonywania fundamentów głębokich i ścian palowych. Tymczasowe lub stałe ściany palowe mogą być projektowane jako wspornik prosty, lub podparty i przenosić także obciążenia pionowe. Mają wiele zastosowań w budownictwie mostowym.


Polityka prywatności