Projektowanie geotechniczne – Wrocław

Projekty geotechniczne

Geotechniczne aspekty związane z budową na różnego typu podłożach nie stanowią dla naszej firmy tajemnic. Prowadzimy badania gruntu, jesteśmy wykonawcą robót geotechnicznych, a także opracowujemy specjalistyczne projekty geotechniczne związane m.in. z:

 • posadowieniem budynków i budowli w gruncie,
 • fundamentowaniem bezpośrednim (na podłożu wzmocnionym),
 • fundamentowaniem pośrednim (na kolumnach jet-grouting, palach przemieszczeniowych, prefabrykowanych i CFA),
 • zabezpieczeniami wykopów ściankami szczelnymi, palisadami i obudowami berlińskimi,
 • wykonaniem bezpiecznych nasypów drogowych.

Informacje, które powinien zawrzeć projekt geotechniczny

Zgodnie z obowiązującym od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej właściwie opracowany projekt geotechniczny powinien zawierać informacje o:

 • prognozowanych zmianach właściwości podłoża,
 • stateczności podłoża, jego nośności i osiadaniu,
 • obliczeniowych parametrach geotechnicznych,
 • częściowych współczynnikach bezpieczeństwa,
 • oddziaływaniu od gruntu,
 • możliwej szkodliwości oddziaływania wód gruntowych.

Opracowując projekty i badania geotechniczne korzystamy z najnowszego typu oprogramowania branżowego, które pozwala na szczegółową analizę wyżej wymienionych aspektów. Nasza praca przy projektowaniu geotechnicznym polega na wykorzystaniu doświadczenia do właściwej interpretacji wygenerowanych przez program danych, a także na badaniu poddawanych analizie gruntów. Wykonujemy ją w sposób, który nie budzi wątpliwości co do wiarygodności projektu i możliwości zastosowania go w praktyce.