Jakie elementy zawiera projekt geotechniczny?

projekt geotechniczny

Projekty geotechniczne są związane m.in. z posadowieniem budynków i budowli w gruncie, fundamentowaniem bezpośrednim, fundamentowaniem pośrednim, zabezpieczeniami wykopów (ściankami szczelnymi, palisadami i obudowami berlińskimi) oraz wykonaniem bezpiecznych nasypów drogowych. Tutaj przeczytasz, jakie są wymagania co do ich sporządzania i co wchodzi w ich skład.

Kiedy niezbędny jest projekt geotechniczny? 

Przed pozwoleniem na budowę projektant musi określić kategorię geotechniczną, co może wiązać się ze zleceniem badania gruntu. Ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia przewidują trzy formy opracowań geotechnicznych. Pierwsza dotyczy niewielkich obiektów budowlanych, takich jak jedno- oraz dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze. Wymaga ona sporządzenia tylko opinii geotechnicznej. W drugiej kategorii znajdują się obiekty budowlane posadowione w prostych i złożonych warunkach gruntowych. w trzeciej kategorii są m.in. obiekty posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych, obiekty mogące znacząco oddziaływać na środowisko, obiekty wysokie oraz inne budowle o nietypowych rozwiązaniach. w drugiej i trzeciej kategorii oprócz opinii niezbędne jest wykonanie projektu geotechnicznego.

Opracowanie projektu geotechnicznego 

Projekt geotechniczny został wprowadzony w ramach pełnej dokumentacji projektu budowlanego przez normę Eurokod 7 (EN 1997-1-2). Znajdują się w niej zasady rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w obszarze konstrukcji obiektu, ustalenia odnoszące się do oddziaływań na konstrukcję wynikających z warunków podłoża oraz wytyczne dotyczące projektowania konstrukcji z uwagi na te oddziaływania. Projekt geotechniczny opracowuje się na podstawie danych pozyskanych m.in. z dokumentacji badań podłoża gruntowego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji hydrogeologicznej, obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich oraz innych danych. Skompletowanie tych materiałów wymaga konsultacji z projektantem geotechnicznym, który przypisuje odpowiednią kategorię.

Składowe projektu geotechnicznego 

Informacje na temat tego, z czego składa się projekt geotechniczny, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku. Musi w nim znajdować się prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie, a także obliczenia dotyczące nośności, osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności. W projekcie geotechnicznym dokonuje się określenia:

  • obliczeniowych parametrów geotechnicznych;
  • częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych,
  • oddziaływań od gruntu;
  • szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom;
  • zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu niezbędnego do rozpoznania zagrożeń, które mogą pojawić się przy pracach budowlanych lub podczas użytkowania.

Ponadto w projekcie geotechnicznym ustala się dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów, dokonuje specyfikacji badań potrzebnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych. Do tego musi znaleźć się przyjęty model obliczeniowy podłoża gruntowego, a w niektórych przypadkach projektowy przekrój geotechniczny.


Polityka prywatności